QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN HIỆU LỰC VBBH

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. Trường hợp kiểu dáng công nghiệp có nhiều phương án thì Bằng độc quyền có thể được gia hạn đối với tất cả hoặc một số phương án, trong đó phải có phương án cơ bản.

Để được gia hạn hiệu lực VBBH, trong vòng 06 tháng tính đến ngày VBBH hết hiệu lực chủ VBBH phải nộp đơn yêu cầu gia hạn. Đơn yêu cầu gia hạn có thể được nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày VBBH hết hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm lệ phí gia hạn hiệu lực muộn.

1. Hồ sơ yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH gồm:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực VBBH
 • Bản gốc VBBH (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào VBBH);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần)

2. Thời hạn thẩm định: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

3.  Kết quả thực hiện: Ra Quyết định ghi nhận gia hạn hiệu lực VBBH và công bố trên Công báo SHCN hoặc Quyết định từ chối gia hạn hiệu lực VBBH. Cập nhật nội dung gia hạn vào bản gốc VBBH (nếu có) và trả văn bằng cho chủ sở hữu.

4.  Phí, lệ phí:

 • Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/phương án
 • Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn:10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/VBBH
 • Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/phương án
 • Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/VBBH