TÁCH ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Cơ sở pháp lý: Điều 115 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009

Tách đơn khi nào?

Việc tách đơn đăng ký được thực hiện trước khi Cục sở hữu trí tuệ ta quyết định từ chối cấp Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu. Tách đơn là quyền của người nộp đơn, được chủ động yêu cầu tách đơn hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ.

Các thành phần nào trong đơn được tách?

Tách đơn đăng ký nhãn hiệu là tiến hành tách một hoặc một số thành phần của nhãn hiệu hoặc một phần danh mục hàng hoá, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu sang một hoặc nhiều đơn mới.

Hồ sơ tiến hành tách đơn:

  • Tờ khai sửa đổi đơn
  • Công văn yêu cầu tách đơn, nêu rõ lý do của việc tách và nội dung đơn
  • Giấy ủy quyền (nếu nộp thông qua đại diện)
  • Lệ phí

Lưu ý:

  • Đơn tách mang số đơn mới và được lấy ngày nộp đơn của đơn ban đầu hoặc (các) ngày ưu tiên của đơn ban đầu (nếu có);
  • Đối với mỗi đơn tách, người nộp đơn phải nộp lệ phí nộp đơn và mọi khoản phí, lệ phí cho các thủ tục được thực hiện độc lập với đơn ban đầu, nhưng không phải nộp phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Đơn tách được thẩm định về hình thức và tiếp tục được xử lý theo các thủ tục chưa được hoàn tất đối với đơn ban đầu. Đơn tách phải được công bố lại và người nộp đơn phải nộp lệ phí công bố nếu việc tách đơn được thực hiện sau khi Cục Sở hữu trí tuệ đã có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ đối với đơn ban đầu.
  • Đơn ban đầu (sau khi bị tách) tiếp tục được xử lý theo thủ tục thông thường và người nộp đơn phải nộp lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn.