SEARCHING FOR TRADE NAMES AND UNREGISTERED MARKS

TRA CỨU TÊN THƯƠNG MẠI VÀ NHÃN HIỆU CHƯA ĐƯỢC ĐĂNG KÝ

The goal here is to make sure your mark won’t conflict with a trade name or corporate name in use in your state. Although trade names, used solely to identify businesses, do not have all the same kinds of rights attached to trademarks (for instance, unlike trademarks, they cannot be registered), they can be protected by unfair competition law. For example, a company can sue you if you use their trade name as a mark in a way that causes the public (or suppliers) to confuse you with them. Also, if the trade name is being used as a mark but is not registered as such, a search of one of the trade name indexes we describe below may result in discovering a mark that no other search method would have brought to your attention. In short, you will need to make sure your mark is not going to conflict with a registered corporate name or unregistered trade name by searching all sources of trade names that you can reasonably find.

Mục tiêu ở đây là đảm bảo nhãn hiệu của bạn không xung đột với tên thương mại hoặc tên của doanh nghiệp tại quốc gia (tiểu bang) của bạn. Mặc dù tên thương mại chỉ được sử dụng để xác định tên doanh nghiệp, không có các quyền giống như nhãn hiệu (ví dụ, không như nhãn hiệu, chúng không cần đăng ký), chúng có thể được bảo vệ bằng pháp luật cạnh tranh. Ví dụ, một công ty có thể kiện bạn nếu bạn sử dụng tên thương mại của họ làm nhãn hiệu mà đây là nguyên nhân khiến cộng đồng (hoặc nhà cung cấp) nhầm lẫn bạn với họ. Ngoài ra, nếu tên thương mại được sử dụng như một nhãn hiệu nhưng không được đăng ký, việc tìm kiếm một tên thương mại được mô tả dưới đây có thể dẫn đến việc phát hiện ra một nhãn hiệu mà không còn phương pháp nào khác khiến bạn tập trung hơn. Nói tóm lại, bạn cần bảo đảm nhãn hiệu của bạn không xung đột với một tên doanh nghiệp hoặc một tên thương mại chưa được đăng ký bằng cách tìm kiếm tất cả các nguồn tên thương mại mà bạn có thể tìm một cách hợp lý.

One good way to search for a trade name conflict is to make sure no corporation registered in your state already uses the name. You can do this via a phone call or letter to the agency in charge of corporations, usually the department of corporations or the secretary of state.
Một cách tốt để tìm kiếm xung đột tên thương mại là đảm bảo không có công ty nào đăng ký tại tiểu bang (quốc gia) của bạn (nơi đã sử dụng tên này). Bạn có thể làm điều này thông qua một cuộc gọi điện thoại hoặc thư cho cơ quan phụ trách các tập đoàn, thường là bộ phận của các tập đoàn hoặc bộ trưởng ngoại giao.

The fact that you have already incorporated and wish to use your corporate name as your mark does not mean you should skip a trade name search. When you incorporated, your proposed corporate name was checked against other corporate names, not against trademarks or any other trade names. So you still need to check how it compares to marks, other trade names, and perhaps even corporate names in other states if your mark will have a presence in those states.

Thực tế là bạn đã kết hợp và muốn sử dụng tên công ty của bạn làm nhãn hiệu, điều này không có nghĩa là bạn bỏ qua việc tìm kiếm tên thương mại. Khi bạn kết hợp, tên công ty được đề xuất của bạn đã được kiểm tra đối với các tên công ty khác, không phải với nhãn hiệu hoặc bất kỳ tên thương mại nào khác. Vì vậy, bạn vẫn cần kiểm tra xem, so sánh với nhãn hiệu, tên thương mại khác và thậm chí có thể là tên công ty ở các tiểu bang (quốc gia) khác nếu nhãn hiệu của bạn sẽ có sự hiện diện ở các tiểu bang (quốc gia) đó.

Attorney Stephen Elias and Richard Stim - Trademark legalcare for your business /Nolo.com/