USING PERSONAL NAME AS A TRADEMARK

ĐẶT TÊN CÁ NHÂN LÀM NHÃN HIỆU

Names to Avoid

Những cái tên cần tránh

Now that we’ve suggested what types of words make distinctive marks, it will help to describe the types of words that cut against distinctiveness (unless they obtain secondary meaning through use over time).
Bây giờ, chúng tôi sẽ gợi ý những loại từ nào tạo ra dấu hiệu phân biệt, giúp mô tả các loại từ làm giảm tính khác biệt (trừ khi chúng có nghĩa thứ hai thông qua việc sử dụng theo thời gian)

Personal Names, Including Nicknames, First Names, Surnames, and Initials

Tên cá nhân, bao gồm biệt danh, tên, họ và tên viết tắt

Probably the most common type of name trademark used for a business is one that carries the owner’s first or last name. Mary’s Pizza (yes, it is owned by Mary), Thurlow’s Web Designs, and Brian Loman Electronics are examples. For the most part, these personal name trademarks are legally weak and not much good for customer recognition outside the business’s locale. But combined with a non-name term, such as Taco John’s or Trader Joe’s, a mark built around a personal name can be quite distinctive. And if you have a name like Orville Redenbacher, you have no distinctiveness worries at all.

Có lẽ hầu hết các loại tên nhãn hiệu được dùng cho doanh nghiệp là một trong những tên có chứa tên và họ cua chủ sở hữu. Mary’s Pizza (chủ sở hữu là Mary), trang thiết kế của Thurlow và Brian Loman Electronics là các ví dụ. Hầu hết, tên cá nhân được dùng làm nhãn hiệu thì yếu về mặt pháp lý và không tốt cho việc nhận biết của khách hàng bên ngoài địa phương kinh doanh. Nhưng nếu kết hợp với một thuật ngữ không tên, chẳng hạn như Taco John’s hoặc Trader Joe, một nhãn hiệu được xây dựng xung quanh một tên cá nhân có thể khá đặc biệt. Và nếu bạn có một cái tên như Orville Redenbacher, bạn không phải lo lắng gì về tính phân biệt cả.

 

When Can You Use Your Own Name as a Trademark?

Khi nào bạn có thể sử dụng tên của bạn như một Nhãn hiệu?

One of the reasons that personal names are not protectible is the idea that no one should have a monopoly on a personal name. Unless the name has already come to mean a particular service or product through the secondary meaning rule, it isn’t fair for one Jones to prevent all the other Joneses from using their family name. For this reason, the courts used to say that anyone had an absolute right to use his or her own name to identify a product or service. That’s been qualified over the years. Now, individuals still have the right to use their own names, but not if it will confuse consumers or smack of an unfair attempt to ride on the coattails of their famous namesakes. Generally, that means you can use your own name but not in the same line of work as a trademark owner of the same name. So, for example, Prosper Champion (unrelated to the original spark plug Champion) was not allowed to make and market spark plugs under his name. Nor would anyone named Marriott be permitted to open a hotel under that name. For the same reasons, a person who sells his or her name as the mark for a business can’t later go into the same field using that name again. Finally, you won’t be able to use your own name as an Internet domain name if somebody else has beaten you to it.

Một trong những nguyên nhân mà tên cá nhân không có khả năng bảo hộ với là không ai có thể độc quyền tên cá nhân của mình. Trừ khi tên này có nghĩa là một dịch vụ hoặc sản phẩm cụ thể thông qua quy tắc nghĩa thứ cấp, điều này là không công bằng cho một người tên Jones có thể ngăn chặn tất cả các người tên Jones khác sử dụng tên gia đình của họ. Vì lý do này, các tòa án thường xét rằng bất kỳ ai cũng có quyền tuyệt đối sử dụng tên riêng của mình để xác định một sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều đó đã đủ điều kiện trong những năm qua. Hiện nay, cá nhân vẫn có quyền sử dụng tên riêng của họ, nhưng liệu điều đó có gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng hoặc đánh vào một nỗ lực không công bằng để hướng đến một mạng lưới những tên nổi tiếng của họ. Nói chung, bạn có thể sử dụng tên riêng của bạn nhưng miễn là không cùng một công việc với chủ sở hữu nhãn hiệu cùng tên. Ví dụ, Prosper Champion (không liên quan đến Champion bugi gốc) không được phép sản xuất và tiếp thị bugi dưới tên của mình. Hoặc bất cứ ai tên Marriott cũng không được phép mở một khách sạn dưới tên đó. Cho những lý do tương tự, một người bán tên của mình để làm nhãn hiệu cho một doanh nghiệp thì không thể sử dụng tên đó một lần nữa để kinh doanh cùng lĩnh vực lần nữa. Cuối cùng, bạn không thể sử dụng tên riêng của mình làm tên miền Internet nếu có ai đó đánh bại bạn với nó.

Trích TRADEMARK LEGALCARE FOR YOUR BUSINESS.