CÁCH THỨC PHỔ BIẾN ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU Ở NHIỀU QUỐC GIA LÀ GÌ?

WHAT IS THE MOST PRACTICAL WAY OF APPLYING FOR TRADEMARK PROTECTION IN SEVERAL COUNTRIES?

Nếu bạn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ ở nhiều quốc gia nhưng bạn lại thấy rằng việc nộp đơn riêng lẻ ở từng quốc gia là rất phức tạp và tốn kém, thì bạn có thể nộp đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid được điều chỉnh bởi hai điều ước quốc tế là Thỏa ước Madrid liên quan đến việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu và Nghị định thư Madrid. Trong khi một số quốc gia có thể là thành viên của cả hai điều ước thì các quốc gia khác lại chỉ là thành viên của một trong số hai điều ước này. Hệ thống này do Văn phòng quốc tế của WIPO quản lý nhằm duy trì việc đăng ký quốc tế và xuất bản Công báo của WIPO về nhãn hiệu quốc tế.

If you would like to have your trademark protected in several countries, but you realize that filing a separate application in each country is complicated and expensive, you can fill an international application under the Madrid System, which is governed by two treaties: the Madrid Agreement concerning the International Registration of Marks and the Madrid Protocol. While some countries are party to both treaties, others are party to only one of the two. The system is administered by the International Bureau of WIPO, which maintains the International Register and publishes the WIPO Gazette of International Marks.

Đơn quốc tế theo Hệ thống Madrid

Đơn đăng ký quốc tế theo Hệ thống Madrid có thể được nộp bởi thể nhân hoặc pháp nhân có cơ sở thương mại hoặc công nghiệp thực thụ và có hiệu quả tại, hoặc cư trú tại, hoặc là công dân của một trong số các quốc gia thành viên Thỏa ước Madrid và/hoặc Nghị định thư. Nhãn hiệu có thể là đối tượng của đơn đăng ký quốc tế chỉ khi nhãn hiệu đó đã được đăng ký (hoặc, trong trường hợp đơn đăng ký theo Nghị định thư thì đơn đó đã được nộp) tại Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia thành viên mà người nộp đơn có mối liên hệ cần thiết — được gọi là Cơ quan xuất xứ.

The international application under Madrid System

The international application under Marid System may be filed by a person or legal entity that has a real and effective industrial or commercial establishment in, or in domiciled in, or is a national of, one of the countries party to the Marid Agreement concerning the International Registration of Marks and/or the Marid protocol. The trademark may be the subject of an international application only if it has already been registered (or, where the international application is governed exclusively by the Protoco, if registration has been applied for) in the trademark office of the contracting party with which the aoolicant has the necessary connection – referred to as the office of origin.

Các ưu điểm chính của việc sử dụng Hệ thống Madrid là chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bảo hộ nhãn hiệu của mình ở nhiều quốc gia/thành viên khác nhau của Hệ thống Madrid bằng cách nộp một đơn duy nhất; bằng một ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp hoặc Tây Ban Nha, cho dù Cơ quan xuất xứ có thể giới hạn việc lựa chọn của người nộp đơn ở một trong số các ngôn ngữ này); chỉ phải đóng một khoản phí bằng một loại tiền. Tuy nhiên, những thay đổi liên quan đến việc nộp đơn quốc tế và việc gia hạn đăng ký có thể được thực hiện theo một trình tự thủ tục duy nhất mà có hiệu lực ở tất cả các quốc gia thành viên được chỉ định.

The advantages of using Madrid system are that the trademark owner can protect the trademark in several countries/ diffirent member of Madrid System by filing a single application; by one language (English or French or Spanish, although the office of origin may restrict the applicant’s choice to only one of these languages); subject to one set of fees in one currency. Thereafter, some changes relivants to the international registration and the renewal of the registration may be made ain a single procedural step, which takes effect in all designated contracting parties.

Có thể bảo hộ nhãn hiệu ở quốc gia bất kỳ là thành viên của cùng điều ước (Thỏa ước hoặc Nghị định thư) có cơ quan nhãn hiệu quốc gia là Cơ quan xuất xứ. Việc bảo hộ ở các quốc gia khác sẽ được thực hiện thông qua việc chỉ định trong đơn đăng ký quốc tế và việc bảo hộ ở các quốc gia tiếp theo có thể được thực hiện trên cơ sở sự chỉ định sau đó.

Protection for the trademark in several countries which can be member of the same treaty (Agreement or Protocol) as the State whose office is the office of orgin. The countries where protection is sought must be designated in the international application and futher countries may be designated subsequently.

Các khoản phí theo Hệ thống Madrid

Khi nộp đơn yêu cầu bảo hộ quốc tế, bạn sẽ phải nộp các khoản phí sau:

• Phí cơ bản là 653 Franc Thụy Sỹ (hoặc 903 Franc Thụy Sỹ, nếu nhãn hiệu có màu);

• Hoặc phí chỉ định tiêu chuẩn là 73 Franc Thụy Sỹ hoặc phí chỉ định riêng với mức được ấn định bởi quốc gia có liên quan đối với từng quốc gia được chỉ định;

• Một khoản phụ phí là 73 Franc Thụy Sỹ cho mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ vượt quá ba (tuy nhiên, sẽ không phải nộp phụ phí nếu tất cả các quốc gia được chỉ định áp dụng phí riêng).

Cơ quan nhãn hiệu của quốc gia được chỉ định có quyền từ chối bảo hộ nhãn hiệu trong lãnh thổ của mình. Việc từ chối có thể dựa trên cơ sở mà đơn đăng ký bảo hộ được nộp trực tiếp tại Cơ quan đó cũng có thể bị từ chối. Việc từ chối sẽ được thông báo cho Văn phòng Quốc tế và được lưu tại Đăng bạ quốc tế.

Về nguyên tắc, việc từ chối bất kỳ phải được đưa ra chậm nhất là 12 tháng kể từ ngày cơ quan nhãn hiệu có liên quan nhận được thông báo về việc chỉ định. Tuy nhiên, nếu một quốc gia được chỉ định theo Nghị định thư thì thời hạn liên quan đến việc từ chối có thể được kéo dài đến 18 tháng. Một quốc gia cũng có thể tuyên bố rằng việc từ chối được dựa trên sự phản đối mà có thể được đưa ra sau khi thời hạn 18 tháng kết thúc, tuy nhiên, với điều kiện cơ quan nhãn hiệu có liên quan phải thông báo cho Văn phòng Quốc tế về khả năng này trong vòng 18 tháng,.

Vì vậy, khi kết thúc thời hạn nêu trên, người nộp đơn đăng ký bảo hộ quốc tế có thể biết được nhãn hiệu có được chấp nhận bảo hộ ở các quốc gia được chỉ định hay không, hay việc bảo hộ bị từ chối ở một quốc gia nhất định hay không, hay vẫn có khả năng từ chối trên cơ sở phản đối tại một quốc gia nhất định. Đơn đăng ký quốc tế có hiệu lực 10 năm và có thể được gia hạn nhiều lần với thời hạn 10 năm, với điều kiện phải nộp các khoản phí quy định.

UNCTAD/WTO - Những điều cần biết về sở hữu trí tuệ - Tài liệu hướng dẫn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ.

Fee under the Marid System

The following fees are payable for the filing of an international application:

A basic fee of 653 Swiss francs (or 903 Swiss francs where the mark is in colour);

Either a standard designation fee of 73 Swiss francs or an individual designation fee whose amount is fixed by the country concerned for each designated country;

A supplementary fee of 73 Swiss francs for each class of goods and services beyond the third (however, no supplementary fee is payable where all the countries designated are ones for which an individual fee is payable).

The office of a designated country has the right to refuse protection of a mark in the territory of that country. Refusal may be made on any of the grounds on which an application for registration filed directly with that Office might be refused. Refusal is notified to the International Bureau and recorded in the International Register.