THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ TÁC PHẨM VĂN HỌC, KỊCH BẢN

Các vấn đề Khách Hàng được tư vấn từ dịch vụ Đăng ký Bản quyền của Luật Sư Riêng:

 • Tư vấn về khả năng bảo hộ;
 • Tư vấn về quy trình, thủ tục đăng ký Bản quyền;
 • Tư vấn các tài liệu, hồ sơ liên quan;
 • Đại diện Khách Hàng thực hiện thủ tục Đăng ký và tiếp nhận kết quả tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Phản hồi và khiếu nại về kết quả (nếu có);
 • Tư vấn giải pháp quản trị tài sản trí tuệ hiệu quả;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai Đăng ký quyền tác giả đối với Tác phẩm văn học, kịch bản;
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp đơn là người được ủy quyền);
 • Gi ấy cam đoan của tác giả;
 • Tuyên bố của tác giả và chủ sở hữu/ Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả/Quyết định giao việc,… (Tùy cơ sở phát sinh)
 • Tác phẩm.

HÃY GỬI THÔNG TIN VỀ LUẬT SƯ RIÊNG: