ADVANTAGES OF THE MADRID SYSTEM

ƯU ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG MARID

International registration has several advantages for the owner of the mark. After registering the mark, or filing an application for registration, with the Office of origin, he has only to file one application, in one language, and pay one fee instead of filing separately in the Trademark Offices of the various Contracting Parties in different languages and paying a separate fee in each Office. Moreover, the holder does not have to wait for the Office of each Contracting Party in which protection is sought to take a positive decision to register the mark; if no refusal is notified by an Office within the applicable time limit, the mark is protected in the Contracting Party concerned. In some cases, the holder does not even have to wait the expiry of this time limit in order to know that the mark is protected in a Contracting Party, since he may, before the expiry of the time limit, receive a statement of grant of protection from the Office of that Contracting Party.

Đăng ký quốc tế đem lại nhiều lợi thế cho chủ sở hữu nhãn hiệu. Sau khi đăng ký nhãn hiệu hoặc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; đối với văn phòng xuất xứ, bạn chỉ phải nộp một đơn, bằng một ngôn ngữ và trả một khoản phí thay vì nộp riêng ở các Văn phòng nhãn hiệu của các quốc gia khác nhau bằng các ngôn ngữ khác nhau và trả một khoản phí riêng cho mỗi Văn phòng. Hơn nữa, chủ đơn không phải đợi cho văn phòng của mỗi quốc gia ra quyết định đăng ký nhãn hiệu; nếu không có từ chối nào từ Văn phòng trong thời hạn quy định, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ tại quốc gia liên quan. Trong một số trường hợp, chủ đơn không phải đợi hết thời hạn này để biết nhãn hiệu được bảo hộ ở quốc gia liên quan, vì bạn có thể nhận được một tuyên bố cấp văn bằng bảo hộ từ Văn phòng của quốc gia liên quan đó trước khi hết thời hạn.

A further important advantage is that changes subsequent to registration, such as a change in the name or address of the holder, or a change (total or partial) in the ownership or a limitation of the list of goods and services may be recorded with effect for several designated Contracting Parties through a single simple procedural step and the payment of a single fee. Besides, there is only one expiry date and only one registration to renew.

Lợi thế quan trọng hơn là sự thay đổi sau khi đăng ký, như: thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu hoặc thay đổi (toàn bộ hoặc một phần) quyền sở hữu hoặc một danh sách giới hạn những hàng hóa, dịch vụ có thể được ghi lại có hiệu lực đối với một số quốc gia được chỉ định thông qua một bước thủ tục đơn giản và thanh toán một khoản phí duy nhất. Bên cạnh đó, chỉ có một ngày hết hạn và chỉ có một lần đăng ký để gia hạn.

International registration is also to the advantage of Trademark Offices.

They do not need to examine for compliance with formal requirements, or classify the goods or services, or publish the marks. Moreover, they are com-pensated for the work that they perform; the individual fees collected by the International Bureau are transferred to the Contracting Parties in respect of which they have been paid, while the complementary and supplementary fees are distributed annually among the Contracting Parties not receiving individual fees, in proportion of the number of designations made of each of them. If the International Bureau closes its biennial accounts with a profit, the proceeds are divided among the Contracting Parties.

Đăng ký quốc tế cũng là lợi thế của Văn phòng Nhãn hiệu.

Họ không cần kiểm tra sự tuần thủ các yêu cầu về hình thức, hoặc phân loại hàng hóa, dịch vụ hoặc công bố nhãn hiệu. Hơn nữa, họ được hoàn trả cho những công việc mà họ thực hiện; các khoản phí riêng được thu bởi Văn phòng quốc tế được chuyển đến quốc gia liên quan đối với những khoản phí họ đã được thanh toán, trong khi những khoản phí bổ sung được phân phối hàng năm giữa các quốc gia liên quan mà không nhận được khoản phí riêng, theo tỷ lệ số lượng chỉ định của mỗi người trong số họ. Nếu văn phòng quốc tế đóng tài khoản hai năm một lần với lợi nhuận, số tiền thu được sẽ được chia cho các quốc gia liên quan.

Trích The Marid system for the international Registration of Marks - WIPO