GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU

EXTENDING THE CERTIFICATE OF REGISTERED MARK

 

Cơ sở pháp lý: Điều 93, Điều 94, 95 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009.

Legal basis: Article 93,94,95 Intellectual property law 2005, amended and supplemented in 2009

Hiệu lực của Giấy Chứng nhận đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu:

Validity of the certificate of registered mark

Về mặt không gian: Sau khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được cấp văn bằng, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

On space: After registering trademark, you shall be received the certificate of registered mark being valid throughout the entire territory of Vietnam

Về mặt thời gian:

 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.
 • Trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ.

On time:

 • A certificate of registered mark shall be valid from the grant date until the end of ten (10) years after the filing date and may be renewed for many consecutive terms, each of ten (10) years.
 • Within 06 months before the expiry date of the Certificate of registered trademark, the owner of the Certificate of Trademark Registration must submit an application for extension to the National Office of Intellectual Property.

Thủ tục gia hạn:

 • Nộp đơn xin gia hạn tại Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo lệ phí gia hạn;
 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp;
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn.

Extension procedure:

 • Applying form for extension of validity of the Certificate of registered trademark at National Office of Intellectual Property and fee;
 • Should the application does not contain errors, the National Office of Intellectual Property shall decide to extend validity and enter it in the National Register of Industrial Property.
 • Should the application contains errors, the National Office of Intellectual Property shall announce an intended objection and show clearly reasons for the applicant to correct errors or to object to such intended refusal. Should the applicant does not fix errors or illegitimate repair or does not has an objections or the objections are not unwarranted, the National Office of Intellectual Property shall have a refused decision.

Hồ sơ gia hạn:

 • Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp lệ phí gia hạn

Renewal profile:

 • A form requesting extension of validity of the Certificate of registered trademark;
 • The original certificate of registered trademark;
 • An authorization letter;
 • Proof of payment of the renewal fee.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn, vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

25 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM

Hotline: 0908842374

Email: touyen@luatsurieng.net  

 

Any questions that need advice, please contact:

LSR LAW FIRM

25 Vu Tong Phan, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Hotline: 0908842374

Email: touyen@luatsurieng.net