BÍ MẬT THƯƠNG MẠI VÀ

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG CÁCH THỨC BẢO VỆ HIỆU QUẢ

Trong mỗi doanh nghiệp đều có những thông tin giá trị, những bí quyết kinh doanh riêng là nền tảng duy trì, phát triển. Ngày nay, bí mật thương mại là một khái niệm được doanh nghiệp nhìn nhận và có chính sách riêng để bảo vệ, mặt khác, cũng có những doanh nghiệp bước đầu hình thành và cần thiết lập chuỗi thông tin riêng, hướng đến bí mật thương mại. Bài viết này không nhắc lại khái niệm bí mật thương mại đã được đề cập mà nhằm mục đích xác định đâu là bí mật thương mại của doanh nghiệp và cách bảo vệ chúng.

Nói một cách khái quát, mọi thông tin mà doanh nghiệp có được từ hoạt động kinh doanh, sản xuất, sáng tạo,… tạo ra lợi thế cạnh tranh, chưa được bộc lộ đều được xem là bí mật kinh doanh.

Các đối tượng có thể được coi là Bí mật thương mại:

  • Thông tin Khách Hàng;
  • Kế hoạch, chiến lược tiếp thị, kinh doanh, sản xuất,….
  • Thông tin tài chính;
  • Công thức tạo ra sản phẩm, nguyên liệu tạo ra sản phẩm;
  • Nội dung chứa đựng thông tin kỹ thuật, phép toán, số liệu của sáng chế, hình vẽ, dãy ký tự,….

Các biện pháp bảo hộ:

  • Thiết lập công tác bảo mật bằng các thiết bị kỹ thuật;
  • Huấn luyện và hướng dẫn nhân viên về việc bảo đảm mọi thông tin trong doanh nghiệp chỉ được tiết lộ nếu đó là thông tin đã được công bố rộng rãi, đương nhiên phải biết hoặc việc cung cấp thông tin cho người khác biết hoàn toàn có lợi cho doanh nghiệp;
  • Xem xét việc bảo hộ các đối tượng sản phẩm trí tuệ của doanh nghiệp dưới dạng bản quyền, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp,…
  • Quy định điều khoản bảo mật thông tin doanh nghiệp trong hợp đồng lao động của nhân viên;
  • Phân chia từng công đoạn kinh doanh, sản xuất,… cho từng bộ phận nhân viên khác nhau, tránh việc một nhân viên đảm nhận hết toàn bộ các công đoạn.

Theo Uyên Nguyễn