NGUỒN TRA CỨU TƯ LIỆU SÁNG CHẾ

Tư liệu sáng chế là các tài liệu được công bố công khai, hầu hết các cơ quan sở hữu trí tuệ trên thế giới cung cấp các điều kiện cần thiết để công chúng có thể tham khảo cơ sở dữ liệu sáng chế. Một số cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia và khu vực đã xây dựng các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến và nói chung thường là miễn phí. Ngoài ra, một số tổ chức tư nhân cũng cung cấp các cơ sở dữ liệu phức tạp và thu phí. Các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ thường được đào tạo để tra cứu tư liệu sáng chế và các công ty khác thường sử dụng dịch vụ của họ để tìm kiếm các thông tin cần thiết.

Đường liên kết đến các cơ sở dữ liệu sáng chế trực tuyến miễn phí

Nước/tổ chức

Địa chỉ trang web

Ôxtrâylia

www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm

Brazil

www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm

Canada

http://patentsl.ic.gc.ca/intro-e.html

Cơ quan Sáng chế châu Âu

www.european-patent office.org/espacenet/info/access.htm

Pháp

www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm

Đức

www.dpma.de/suche/suche.html

Hungary

www.hpo.hu/English/db/

Nhật Bản

www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl

Hàn Quốc

www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html

Mỹ Latin

www.oepm.es/bases-documentales/latipat_sp?ACTION=RETOUR

Niu Zilân

www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main

Ba Lan

www.arsinfo.pl/arspatent/a_info.html

Ru-ma-ni

http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch

Liên bang Nga

www.fips.ru/ensite/

Tây Ban Nha

www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?ACTION=RETOUR

Thái Lan

www.ipic.moc.go.th

Cơ sở dữ liệu của Ba cơ quan

www.uspto.gov/web/tws/sh.htm

Anh

www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm

Hoa Kỳ

www.uspto.gov/patft/index.html

Cũng có một số công ty tư nhân cung cấp dịch vụ tra cứu cơ sở dữ liệu có thu phí. Derwent

(www.derwent.com), Dialog (www.dialog.com), STN (www.stn-international.de/) và Questel Orbit (www.questel.orbit.com/index.htm) là một trong số các công ty thương mại lớn và được biết đến rộng rãi, trong số đó Derwent là công ty lớn nhất. Cũng có một số công ty tương đối mới cung cấp dịch vụ trên Internet như Micropatent (www.micropatent.com), WIPS Global (www.wipsglobal.com) và nhiều công ty khác.

Theo Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới – Trung tâm thương mại quốc tế UNCTAD/WTO – Những điều cần biết về Sở hữu trí tuệ.