PHÂN BIỆT TÊN THƯƠNG MẠI VÀ TÊN DOANH NGHIỆP

Hiện nay, việc nhận diện một doanh nghiệp người ta thường nhắc đến “tên thương mại” và “tên doanh nghiệp” của doanh nghiệp đó. Vậy hai khái niệm này là một hay có những điểm nào khác biệt?

Điểm giống nhau:

- Có thể đều là tên gọi của một doanh nghiệp;

- Dùng để phân biệt các chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh;

- Đề được pháp luật bảo hộ cho tới khi nào doanh nghiệp không còn hoạt động kinh doanh.

Điểm khác nhau:

Tiêu chí

Tên doanh nghiệp

Tên thương mại

Văn bản pháp luật điều chỉnh

Luật doanh nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ

Thành phần

Được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố là loại hình doanh nghiệp và tên riêng.

(Điều 9, Luật Doanh nghiệp 2014)

Bắt buộc phải chứa thành phần tên riêng

Không bắt buộc phải bao gồm loại hình doanh nghiệp (công ty TNHH, công ty cổ phần…)

(Khoản 1 Điều 78 Luật sở hữu trí tuệ 2005 được sủa đổi, bổ sung 2009)

Điều kiện bảo hộ

Tên doanh nghiệp phải được xác lập thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh.

Phải thông qua thủ tục đăng ký.

 Chỉ cần có khả năng phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên thương mại đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Cơ chế tự động phát sinh quyền bảo hộ nếu tên thương mại được sử dụng hợp pháp.

Thời hạn bảo hộ

Không hạn chế

Không hạn chế

Bản chất

 Là yếu tố phân biệt các doanh nghiệp với nhau trong hoạt động kinh doanh.

Là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh (Khoản 21 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ)