LIỆU CÓ MỐI LIÊN HỆ NÀO GIỮA TÊN MIỀN VÀ NHÃN HIỆU???

Như đã đề cập về khái niệm tên miền tại bài viết “Tên miền (Domain name)”, tên miền là một địa chỉ định danh của máy chủ trên mạng Internet, hỗ trợ cho chủ sở hữu trong việc giới thiệu, quảng bá, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Tên miền được điều chỉnh bởi Luật công nghệ thông tin và các văn bản hướng dẫn liên quan. Còn nhãn hiệu là dấu hiệu phân biệt giúp nhận dạng hàng hóa, dịch vụ giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực. Nhãn hiệu được điều chỉnh bởi Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản hướng dẫn liên quan. Giữa các văn bản điều chỉnh tên miền và nhãn hiệu, chưa có một quy định cũ thể nào đề cập đến mối liên hệ giữa hai thuật ngữ pháp lý trên. Và căn bản, tên miền cũng không phải là đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ.

Đề cập đến khía cạnh đăng ký, một tên miền được chấp nhận khi và chỉ khi chưa có tên miền nào trùng đã đăng ký, đó là điều kiện tiên quyết. Ngoài điều kiện này, các điều kiện khác cũng không đề cập mối liên hệ nào liên quan đến nhãn hiệu. Và điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu cũng tương tự. Trong Thông tư 09/2018/TT-BTTTT hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, đã quy định cụ thể: Dãy ký tự hoặc ký tự là nhãn hiệu hàng hóa, tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm nằm trong cấu trúc tên miền nếu chỉ đăng ký bảo vệ trên mạng sẽ không được bảo vệ trên thực tế và ngược lại, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương hiệu, tên sản phẩm, tên dịch vụ, bản quyền tác giả, tác phẩm nếu chỉ đăng ký bảo hộ trên thực tế cũng sẽ không được bảo vệ trên mạng nếu không đăng ký chúng trong tên miền”.

Do đó, về mặt thuật ngữ pháp lý, chưa thể nào khẳng định có sự gắn bó chặt chẽ nào giữa tên miền và nhãn hiệu.

Tuy nhiên, thực tế, việc lợi dụng đăng ký tên miền và có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là rất phổ biến. Một số chủ thể tiến hành đăng ký trước các tên miền mà họ dự đoán rằng trong tương lai chủ thể khác có khả năng sẽ đăng ký. Và một khi đối tượng này đăng ký, chủ thể kia sẽ bán lại tên miền nhằm mục đích thu lợi. Hoặc chủ thể kinh doanh đăng ký trước tên miền của đối thủ cạnh tranh mà theo dự đoán của họ rằng trong tương lại đối thủ cạnh tranh sẽ đăng ký. Khi có đối tượng cần đăng ký, chủ thể kinh doanh này sẽ bán lại nhằm mục đích thu lợi. Như vậy, nên chăng có một quy định nào đó giải quyết mối quan hệ và các tranh chấp này?

Bảo hộ nhãn hiệu hay bảo hộ tên miền?

Hãy đưa ra những giả thuyết rằng, một nhãn hiệu có tên trùng nhau được đăng ký bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa dịch vụ khác nhau, vậy doanh nghiệp nào sẽ là chủ thể có cơ hội ưu tiên đăng ký tên miền với tên nhãn hiệu đó trước. Chắc chắn câu trả lời là chủ thể đăng ký đầu tiên. Do đó, việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và đăng ký tên miền bao vây đều có ý nghĩa quan trong như nhau trong việc phát triển cơ hội kinh doanh của Doanh nghiệp.

Tag: Tên miền (Domain name)